Program

Jádro všech našich aktivit je v rovině pohybových a manipulativních her, tzn. her, ve kterých děti samostatně ovládají nějakou činnost a mají proto příležitost zažít svoje kompetence. Vždy dodržujeme zásadu jednoznačných instrukcí, a podporujeme děti, aby samy dospěly k řešení. Prostředí je pro ně připraveno tak, aby mohly úkol dokončit a zažít správný výsledek, tj. úspěch. Navíc prožitek z pohybu a z práce s pracovním materiálem aktivizuje potřebu mluvit, sdělit. Radost dětí ze zajímavé pracovní činnosti je pro nás motivací hledat vhodné pomůcky nebo je tvořit.

Vzdělávací program pro děti mladší 3 let je během dne rozdělen na několik krátkých časových úseků řízené činnosti, které jsou prokládány volnou hrou a pobytem venku. Pro takto malé děti připravujeme aktivity, při kterých mohou experimentovat se známými věcmi a rozvíjet senzomotorické dovednosti. Aktivity jsou natolik atraktivní, aby upoutaly jejich pozornost a přirozeně tak rozvíjely symbolické myšlení, schopnost soustředění a trpělivosti. V programu je pamatováno také na relaxační aktivity a v herně lze proto vytvořit relaxační zónu z barevných žíněnek a polštářků, kde mohou děti spočinout. Rozhodně se nejedná o direktivní přístupy s důrazem na znalostní charakter. Děti si sami volí z nabídky pracovních činností, podobně jako u montessorri přístupu.

Pro starší děti připravujeme aktivity, které vedle dalšího rozvoje senzomotoriky podporují rozvoj představivosti, názorového myšlení, usuzování a předmatematických představ. Příkladem aktivit, které připravují děti na matematiku ve škole, je třídění – podle tvaru, podle barvy, podle množství, zažíváme si pojmy více – méně, je – není, patří – nepatří, má – nemá, větší – menší, nahoře – dole – uprostřed, vpravo – vlevo, číslo, počet. Podle zde uvedených pojmů je zřejmé, že předmatematické představy je možné rozvíjet také při tělesném cvičení (oběhneme kolečko), na procházce (dvojice, skupiny), při pozorování přírody, v rozhovorech, při čtení příběhů apod. Více si lze přečíst v metodice předmatických činností pro učitelky MŠ, kterou vydalo Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. pod názvem Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání.

V průběhu celého týdne děti absolvují výtvarné, hudební i pohybové lekce. Motivujeme je ke společné práci pomocí písniček a říkanek.